Complete Bajrang Ban Lyrics 2023-24

Bajrang ban | Bajrang ban lyrics | Bajrang ban in Hindi | Bajrang ban lyrics in English | Bajrang ban path | Bajrang ban pdf | Bajrang ban lyrics in Hindi

Bajrang Ban image
Bajrang Ban

Bajrang ban

In this blog, we are providing the complete Lyrics of Bajrang ban in English and Hindi. We request the readers to read the entire article carefully to know the detailed information. The Bajrang ban is the most potent strotam for shree Bajrang Bali Hanuman. It is not read on a regular basis it will be read for a specific period or any festival.

Social Media Links
👉Subscribe Our Youtube Channel👈
👉Follow us on Facebook Page👈
👉Join Our Telegram Channel👈
👉Follow us on Instagram👈

Bajrang ban lyrics | Bajrang ban lyrics in English

II Doha II

Nishchaya Prema Pratiti Te |
Binaya Karai Sanaman ||
Tehi Ke Karaja Sakala Shubha |
Siddha Karai Hanuman ||

Chaupai

Jaya Hanumanta Santa Hitakaril |
Suni Lijal Prabhu Araja Hamari ||
Jan Ke Kaja Vilamba Na Kijai |
Atura Dauri Maha Sukha Dija ll

Jaise Kudi Sindhu Wahl Para |
Surasa Badana Paithi Bistara ||
Age Jaya Lankini Roka |
Marehu Lata Gal SurLoka ||

Jaya Vibhushana Ko Sukha Dinha ||
Sita Nirakhi Paramapad Linha |
Baga Ujari Sindhu Maham Bora |
Ati Atura Yama Katara Tora ||

Akshaya Kumara Mari Sanhara |
Luma Lapeti Lanka Ko Jara ||
Laha Samana Lanka Jari Gai |
Jaya Jaya Dhuni Sura Pura Mahar Bhai ||

Aba Vilamba Kehi Karana Swami |
Kripa Karahun Ura Antaryami ||
Jaya Jaya Lakshmana Prana Ke Data |
Atura Hol Dukha Karahun Nipata ||

Jal Giridhara Jai Jai Sukha Sagar |
Sura Samuha Samaratha Bhatanagar ||
Om Hanu Hanu Hanu Hanu Hanumanta Hathile |
Bainhin Maru Bajra Ki Kile ||

Gada Bajra Lai Bairihin Maro |
Maharaja Prabhu Dasa Ubaro ||
Omkara Hunkara Mahaprabhu Dhavo |
Bajra Gada Hanu Vilamba Na Lavo ||

Om Hrim Hrim Hrim Hanumanta Kapisa |
Om Hum Hum Hum Hanu Ari Ura Shisha ||
Satya Hou Hari Shapatha Payake |
Ramaduta Dharu Maru Dhaya Ke ||

Jaya Jaya Jaya Hanumanta Agadha |
Dukha Pavata Jana Kehi Aparadha ||
Puja Japa Tapa Nema Achara |
Nahin Janata Kachhu Dasa Tumhara ||

Vana Upavana Maga Giri Griha Mahi |
Tumare Bala Hama Darapata Nahi ||
Paya Paraun Kara Jori Manavoh |
Yaha Avasara Aba Kehl Goharavon ||

Jaya Anjani Kumsra Balavanta |
Shankara Suvana Dhira Hanumanta ||
Badana Karala Kala Kula Ghalak |
Rama Sahaya Sada Pratipalak ||

Bhuta Preta Pishacha Nishachar |
Agni Baitala Kala Marimar ||
Inhen Maru Tohi Shapatha Rama ki |
Rakhu Natha Marajada Nam ki ||

Janakasuta Hari Dasa Kahavo |
Tald Shapatha Vilamba Na Lavo ||
Jai Jai Jai Dhuni Hota Akasha |
Sumirata Hota Dusaha Dukha Nasha ||

Charana Sharana Kari Jori Manavon |
Yahi Avasara Aba Kehi Goharavoh ||
Uthu Uthu Chalu Tohin Rama Duhai |
Panya Paraun Kara Jori Manai ||

Om Chan Chan Chan Chan Chapala Chalanta |
Om Hanu Hanu Hanu Hanu Hanumanta ||
Om Han Han Hanka Deta Kapi Chanchal |
Om San San Sahama Parane Khala Dal ||

Apane Jana Ko Turata Ubaro |
Sumirata Hoya Ananda Hamaro ||
Yahi Bajrang Baan Jehi Mareh |
Tahi Kaho Phira Kauna Ubareh ||

Patha Karai Bajrang Baan Ki |
Hanumata Raksha Karai Prana Ki ||
Yaha Bajrang Ban Jo Japei |
Tehi Te Bhuta Preta Saba kampe ||

Dhupa Deya Aru Japai Hamesha |
Take Tana Nahin Rahe Kalesha ||

Il Doha II

Prema Pratitin Kapi Bhajai |
Sada Dharal Ura Dhyan ||
Tehi Ke Karaja Sakala Shubha |
Siddha Karal Hanuman ||

Bajrang ban pdf

FAQs on Bajrang Ban

What is Bajrang’s Ban?

This is a prayer and it is dedicated to Lord Hanuman. It is composed of verses that praise and seek the divine blessings and protection of Lord Hanuman.

Who composed Bajrang’s Ban?

Bajrang’s Ban was composed by Tulsidas. Tulsidas was a famous Hindu saint.

Can anyone recite Bajrang Ban?

The Bajrang’s Ban can be recited by anyone regardless of age or gender.

Leave a Comment